top of page
APGS-2-1 met logo.jpg

Algemene Voorwaarden.

Van de Besloten Vennootschap Ter Hoeve Media gevestigd te Arnhem.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen opdrachtgever en Ter Hoeve Media, IJsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem, nader te noemen “opdrachtnemer”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
   

 2. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen evenals de daarmee samenhangende prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden of door wijzigingen van de opdracht. Door opdrachtgever verstrekte opdrachten binden deze eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
   

 3. Indien door twee of meer rechtspersonen één en dezelfde opdracht wordt verstrekt, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen voortspruitend uit de betreffende opdracht.
   

 4. Advertentieteksten, films en/of werktekeningen e.d. dienen, voorzover niet al in het bezit van opdrachtnemer, binnen drie werkdagen na ontvangst door opdrachtnemer van de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, alsnog aan eerstgenoemde te worden toegezonden. Opdrachtnemer heeft het recht teksten welke in strijd zijn met de wet of negatieve uitlatingen tegenover personen, bedrijven of instanties te weigeren c.q. te wijzigen. Alvorens opdrachtnemer tot afdruk van een opdracht overgaat, kan op schriftelijk verzoek van opdrachtgever een proefdruk worden toegezonden. Eventuele extra kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Reclames over de proefdruk dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van deze proefdruk schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht met de inhoud en uitvoering van de proefdruk akkoord te zijn gegaan. Als de opdrachtgever niet reageert binnen deze drie dagen naar ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging op het verzoek van de opdrachtnemer zal deze opdrachtnemer gerechtigd zijn om een advertentie van een goed doel te plaatsen.
   

 5. Zet- en tekstfouten worden bij tijdige reclame kosteloos verbeterd; andere van de kopij afwijkende veranderingen worden voorzover mogelijk tegen het hiervoor geldend uurtarief der zetterij aangebracht.
   

 6. Kosten voor het vervaardigen van litho's zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
   

 7. Met de ondertekening en toezending van de opdrachtbevestiging aan opdrachtnemer verklaart opdrachtgever gerechtigd te zijn tot het verstrekken van de betreffende opdracht. Per mail of per telefoonopname aan opdrachtnemer verzonden opdracht wordt als een rechtsgeldige opdracht beschouwd. Een opdracht kan akkoord worden bevonden door een opname waarbij de opdrachtnemer dit van te voren in verband met de wet van privacy aangeeft aan de opdrachtgever.
   

 8. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na het verschijnen van de editie en de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is deze een vertragingsrente ad 1% per maand verschuldigd. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incasso kosten, welke tenminste 15% van de openstaande vorderingen bedragen, met een minimum van € 40,00 excl. B.T.W. per openstaande vordering, voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtnemer kan belast worden met € 15,00 administratiekosten wanneer er binnen 40 dagen naar factuurdatum nog geen ( volledige ) betaling is ontvangen.
   

 9. Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht over te gaan binnen een termijn van 14 dagen na verzending van diens opdracht.

  Herroepingsrecht de uitgever kan bij de navolgende deadline voordat de uitgave of product naar de drukker toegaat zich herroepen op het herroepingsrecht die in artikel 9 staat vermeld, dit is alleen van toepassing als de adverteerder een digitale uitgave heeft ontvangen, maar alleen als de uitgever dit duidelijke bij het aanbod van de overeenkomt vermeld, dit moet dan worden vermeld in de voicelog of per mail.
   

 10. Wanneer opdrachtgever na de in artikel 9 genoemde periode en na ontvangst van de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer nog van de uitvoering van de verstrekte opdracht wenst af te zien, heeft opdrachtnemer los van haar onaangetaste rechten om nakoming (met volledige schadevergoeding), danwel bij wanprestatie ontbinding met volledige schadevergoeding in te roepen of te vorderen, naar haar keuze het recht een schadevergoeding in rekening te brengen wegens gederfde winst en alle gemaakte kosten voortvloeiend uit de overeenkomst, gelijk aan minimaal 75% van de door haar in rekening gebrachte kosten.
   

 11. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van openstaande facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op later ontstane facturen.
   

 12. Algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer niet, behalve indien en voorzover deze niet in strijd met de onderhavige voorwaarden en voorzover opdrachtnemer de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

9a.

bottom of page